معرفی وبلاگ
آشنائی با آفریدگارجهان درقران
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4343
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

برخي تصورميكننداسم اعظم خداوند يك ياچندلفظ است وبااگاهي بران ميتوانندتصميمات مهمي بگيرندليكن حقيقت اينست كه اسم اعظم لفظ نيست وحقيقت صفات حقتعالي است كه اگرادمي ببرخي ازان متصف گردداوراقادرميسازدتابرخي ازكارهاي غيرعادي راانجام دهدماننداصف بن برخياوزيرسليمان وبلعم باعوردانشمندزمان حضرت موسي.درروايتي گفته شده است كه اسم اعظم 73حرف دارداصف يك حرف عيسي2حرف موسي4حرف ابراهيم8حرف نوح15حرف ومحمد ص وائمه ع72حرفراميدانستندوحرف اخرنزدخداوندست.روايت ديگري ميگويداسم اعظم باالله اغازوبه هوختم ميشودونقطه ندارداين جمله5باردرقرآن كريم امده است

 لااله الاهو(بقره-ال عمران-نسا-طه-تغابن) (608تا610)


دسته ها :
1390/5/18 5:29 بعد از ظهر
X